ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 2020-2021

СХВАЛЕНО                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
Засідання педагогічної ради                                                                                     Наказ від _____.______.2020 № _____

Пр 20 р.                                                                                                                            директор школи _________ В.В. Курінна

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Товариства з обмеженою відповідальністю
НВК «ЗНЗ І ступеня – гімназія – дитячий садок  «Умка Гранд»
(для І і ІІ рівнів освіти  Національної рамки кваліфікації)

2020

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Освітня програма Товариства з обмеженою відповідальністю НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія – ДС «Умка Гранд» (далі – Освітня програма Закладу) розроблена на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України
від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах),
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах),  Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, затвердженої рішенням Колегії
Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018, «Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (Цикл І(1-2 класи)) (Лист МОН №1/9 – 344 від 25.05.2018, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 405.

Освітня програма Закладу визначає:

 • рівні освіти;
 • режим роботи;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти;
  загальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;
 • очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • навчання за наскрізними лініями;
 • форми та методи організації освітнього процесу;
 • освітні галузі та навчальні програми;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітню програму Закладу побудовано із урахуванням таких принципів:

 • дитиноцентризму і природовідповідності;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів здобувачів освіти.

Освітня програма Закладу та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті Закладу.

РІВНІ ОСВІТИ

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки
кваліфікацій.
Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній
школі.
        Початкова освіта передбачає поділ на два цикли: 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.
Базова середня освіта окреслює підходи до планування й організації Закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

РЕЖИМ РОБОТИ

Заклад працює за денною подовженою формою навчання з 8.00 до 19.00 годин,  оптимально поєднуючи навчальну та позанавчальну  сфери діяльності  учнів в умовах освітньо-розвивального середовища – сукупності  освітніх, виховних та оздоровчих процесів, що забезпечують  реалізацію індивідуальних потреб учнів, батьків і педагогічного колективу.
Режим роботи Закладу регламентується єдиним розкладом  навчальних занять, самопідготовки, позаурочної діяльності та позашкільної освіти (організація роботи гуртків, секцій, студій) відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01. Заклад забезпечує оптимальні умови для інтеграції  основної та додаткової освіти, відпочинку, проектно-дослідницької діяльності та екскурсійно-краєзнавчої роботи.
У першій половині дня організовується навчальна діяльність, фронтальна, групова, інтерактивна. Друга половина дня обов’язково включає розвивальну та пізнавальну діяльність.
Повсякденний обсяг активно-рухових та фізкультурно-оздоровчих видів діяльності, у тому числі й на свіжому повітрі, становить в 1-9 класах не менше 2-х годин на день.
Додаткова освіта учнів здійснюється в одновікових та різновікових об’єднаннях (клуб, гурток, секція, ансамбль, студія, театр тощо). Учень може брати участь у кількох об’єднаннях.
Для учнів організовується 5-разове харчування.

ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Початкова освіта здобувається відповідно до Закону України «Про освіту», як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.
Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

Загальний обсяг навчального навантаження для учениць 1 класу Закладу складає 805 годин/навчальний рік.
Загальний обсяг навчального навантаження для учениць 2-4-го класів складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-го класу – 875 годин/навчальний рік, для 3-го класу – 910 годин/навчальний рік, для 4-го класу – 910 годин/навчальний рік.
Загальний обсяг навчального навантаження для учениць 5-9-го класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-го класу – 1050 годин/навчальний рік, для 6-го класу – 1155 годин/навчальний рік, для 7-го класу – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-го класу – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-го класу – 1260 годин/навчальний рік.
Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (Додаток 1).
Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 Зміст Освітньої програми Закладу має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

№ з/п

Ключові ком-

петентності

Компоненти

І ступінь

ІІ ступінь

1

Спілкування
державною мовою

Вільне володіння
державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої
думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до
читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного
спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову
як рідну в різних життєвих ситуаціях
Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати
в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникати невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.
Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною  мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, володівання навичками  міжкультурного спілкування
Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;
здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;
використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів;
обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

3

Математична компетентність

Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо);
розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати;
прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

 

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації.

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

     Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження
     Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.
     Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та
технологій, усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях.
     Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу.

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів
інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих  ситуаціях
Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.
Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості
інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.
   Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

    Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі
Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи
діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;
доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.
Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.
Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність та інновацій їсть, підприємливість

    Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного
підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади
Уміння: генерувати нові ідеї, ініціювати зміни у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності
та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.
Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.
Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8
Соціальна і громадянська компетентності

     Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового
способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя
Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав
людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.
Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Культурна компетентність

     Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних
здібностей, творчого вираження особистості
Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи
національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві;
усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.
Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

      Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства
      Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень;
розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе
відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту;
задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя.
Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.
Враховуючи нтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми  Закладу використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів освіти та переносу умінь у нові ситуації.
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до
різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню. Вербальне оцінювання передбачає надання словесної характеристики знань, умінь і навичок учнів. При вербальному оцінюванні використовуються як усні, так і письмові оцінні судження, які характеризують процес навчання і відображають кількісний і якісний його результати: ступінь засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів та характеристику особистісного розвитку учнів. Характеристика особистісного розвитку учнів відображає самостійність, відповідальність, комунікативність, уміння працювати в групі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, сформованість навчально-пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та загальнонавчальних умінь тощо та здійснюється вербально під час поточного контролю.
Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;
аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо
корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб
дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати
ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання
у власних можливостях і здібностях. Для реалізації формувального оцінювання
заклад освіти використовує індивідуальні картки спостереження, портфоліо,
лепбук досягнень учня.

Підсумкове
оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними
очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі
початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється
лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності Закладу та якості освіти. Відповідно
до Положення про державну підсумкову атестацію терміни проведення ДПА
затверджуються Міністерством освіти і науки України  додатково.

З метою
неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та
коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень
на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні
окремих класів.

НАВЧАННЯ ЗА НАСКРІЗНИМИ ЛІНІЯМИ

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і
загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися,
ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб
життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу
засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних
ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська
відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова
грамотність» спрямоване на формування
в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними
темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому,
розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й
зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного
колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети,
увиразнити ключові компетентності.

Навчання за наскрізними лініями реалізується
насамперед через:

– організацію навчального середовища — зміст та цілі
наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного
середовища навчання;

– окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при
вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання,
реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих
предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і
змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний
цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

– предмети за вибором;

– роботу в проектах;

– позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна
лінія

Коротка характеристика

І ступінь

ІІ ступінь

Екологічна
безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної
активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони
дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля.

Формування в учнів соціальної активності,
відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні
питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості
сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через
завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх
збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого
ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного
мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку
навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Формування відповідальності та
готовності до співпраці через колективну діяльність (робота в групах, парах,
проектах тощо) .

Сприятиме
формуванню відповідального члена суспільства, що розуміє принципи і механізми
його функціонування. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через
колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо),
яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до
співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Наскрізна лінія
націлює на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності,
посидючості і чесності. Приклад учителя відіграє важливу роль у формуванні
толерантного ставлення до однокласників незалежно від рівня навчальних
досягнень.

Здоров’я і безпека

  Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки

Становлення учня/учениці
як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя
і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується
через пактико-орієнтовані завдання з реальними даними про безпеку і охорону
здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом
пішоходів і транспортних засобів). Формує валеологічні знання учнів про
власне здоров’я та здоров’я оточуючих, навички здорового способу життя та
безпечної поведінки, виховує бережливе ставлення до власного здоров’я.

Підприємливість і фінансова грамотність

 Формування
в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях

Наскрізна лінія
націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в
технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями
практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування,
запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна
лінія пов’язана з розв’язуванням практико-орієнтованих завдань щодо
планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей,
складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних
ресурсів.

Змістові
лінії у 1-4 класах реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні
предмети:

1 клас – інтегрований
курс «Навчання грамоти», «Математика», «Я досліджую світ», «Дизайн і
технології», «Мистецтво», «Фізична культура»;

2 клас –
навчальні предмети «Українська мова», «Читання» або інтегрований курс цих
навчальних предметів; «Математика», «Я досліджую світ», «Інформатика», «Дизайн
і технології», «Мистецтво», «Фізична культура»;

3 клас –
навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання»; «Математика», «Я
досліджую світ», «Інформатика», «Дизайн і технології», «Мистецтво», «Фізична
культура»;

4 клас –
навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання»; «Математика», «Я
досліджую світ», «Інформатика», «Дизайн і технології», «Мистецтво», «Фізична
культура».

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ

 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

–      формування
компетентностей;

–      розвитку компетентностей;

–      перевірки та/або
оцінювання досягнення компетентностей;

–      корекції основних
компетентностей;

–      комбінований урок;

– інтегрований урок;

– проблемний урок;

– інтерактивний урок ((уроки-«суди», урок-дискусійна група та ін.);

– урок-семінар;

– відео-урок;

– онлайн уроки

Формами організації освітнього процесу також можуть бути екскурсії,
віртуальні подорожі, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, прес-конференції,
ділові ігри  тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім
уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує
виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту
окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності
учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності
учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне
заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість
застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні
завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із
практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Запроваджуються оглядові
конференції (для учнів основної школи), які передбачають обговорення ключових
положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до
його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати
міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.
Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та
спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані
знання. Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує
навчально практичне заняття. Учні одержують
конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття
та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних
функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють
вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу. Можливо проводити
заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах
змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів,
консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу. Екскурсії в першу чергу
покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні
змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії
матеріалу для виконання визначених завдань). Учні можуть самостійно знімати та
монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення
сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують
виконану роботу. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та
розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог
Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. Вибір форм
і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови
роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів,
зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

У закладі приділяється значна увага SТEM освіті як провідного тренду
модернізації освіти, метою якої є підготовка фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій
— ядра 6-го технологічного укладу, а з іншого — формування в учнів соціальної,
громадянської, державницької та культурної компетентностей, позитивного
мислення й  емоційного
інтелекту  (EQ). Для реалізації
цієї мети у  перших, других та третьому класах
впроваджено освітню програму «Інтелект України», що спрямована на розвиток в
учнів інтересу до навчальних предметів природничо-математичного циклу, на формування
в них розуміння природничо-наукових і математичних концепцій, операцій та
відношень, здатності формулювати й розв’язувати наукові, технічні та
технологічні проблеми, логічно мислити, пояснювати, аргументувати, а також
здатності до рефлексії, охайності, віри у
власну  ефективність. У
позаурочний час формами реалізації цієї мети є гурток з робототехніки та групові
заняття з розвитку загальнонавчальних умінь тощо.

Структура уроку у класі, що навчається за програмою «Інтелект України»
визначається відповідно до цілей і завдань науково-педагогічного проекту.
Зокрема, після 25 хвилини уроку передбачається проведення додаткової
спеціальної п’ятихвилинної перерви, спрямованої на профілактику в учнів
проектних класів захворювань зору, постави та зняття психоемоційного
напруження.

У Закладі реалізується змішане навчання (blended learning), що
поєднує он-лайн навчання, традиційне та самостійне навчання.

За заявами батьків у Закладі впроваджується дистанційна форма освіти –
індивідуалізований
процес здобуття освіти, який відбувається   за
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього
процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Також можлива
організація екстернату.

У Закладі
реалізуються такі методи навчання – дослідницькі, діяльнісні, інформаційні, практико-орієнтовані
та мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання,
ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних
результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

ОСВІТНІ ГАЛУЗІ

Освітню програму Закладу укладено за такими освітніми галузями:

Освітні
галузі (відповідно до  Державного
стандарту початкової загальної освіти (2011 р.)

Освітні
галузі (відповідно до Державного стандарту початкової освіти (2018 р.)

Мови і
літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і
фізична культура

Мовно-літературна

Математична

Природнича

Технологічна

Інформатична

Соціальна і здоров’язбережна

Фізкультурна

Громадянська та історична

Мистецька

Освітні галузі (відповідно до
державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (2011 р. зі
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013):

 Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних
програмах.

Перелік навчальних програм Закладу

І ступінь, 1-4 клас

(затверджені
наказом Міністерства освіти і науки України

від
29.05.2015 № 584)

№ п/п

Назва навчальної програми

1.

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli)

2.

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2–4 класів
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli)

3.

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 2–4 класи
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli)

4.

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
1–4 класи
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli)

5.

Мистецтво. Навчальна програма
для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
 (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli)

6.

Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli)

7.

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli)

8.

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli)

9.

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli)

10.

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
3–4 класи
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli)

11.

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів та спеціалізованих шкіл
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli)

12.

Типова освітня програма закладів загальної
середньої освіти І ступеня (початкова освіта) затвердженою наказом МОН від
20.04.2018 № 405

13.

«Освітня програма початкової школи
науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (Цикл І(1-2 класи)) (Лист
МОН №1/9 – 344 від 25.05.2018)

 

Перелік навчальних програм Закладу

ІІ ступінь

(затверджені
наказами Міністерства освіти і науки України

 від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

Інваріантна складова

п/п

Предмет / Назва навчальної програми

1.

Українська
мова. Програма для загальноосвітніх
навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім
«Освіта», 2013, (зі змінами,     затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

2.

Українська література. Українська
література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з
українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами,
затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

3.

Біологія. Програма для
6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена
наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

4.

Всесвітня історія. Програма
для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія.
5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804

«Всесвітня історія. 7–9 класи» затверджені наказом Міністерства
освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

5.

Географія. Навчальна
програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки
України від 07.06.2017 № 804

6.

Зарубіжна література. Світова
література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. –
К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від
07.06.2017 № 804

7.

Інформатика. Інформатика.
5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від
07.06.2017 р. № 804

8.

 «Історія України. 5–9 класи»,
затверджені наказом МОН України від 21.02.2019 №  236

9.

Математика. Навчальна
програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.
Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від
07 червня 2017 року № 804)

10.

Мистецтво. Мистецтво.
5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
. (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від
07.06.2017 р. № 804

11.

Основи здоров’я. Навчальна програма загальноосвітніх закладів. 5-9 класи. -К.:Видавничий дім
«Освіта», 2013 (Зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

12.

Природознавство. Програма з природознавства для загальноосвітніх
навчальних закладів. 5 клас. 2017 рік   (наказ МОН України від
07.06. 2017 № 804)

13.

Трудове навчання. Навчальна
програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9
класи» (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки
України       від 07.06.2017 № 804

14.

Фізика. Фізика. 7-9
класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від
07.06.2017 р. № 804

15.

Фізична культура. Фізична
культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки
України від 07 червня 2017 року № 804

16.

Хімія. Хімія. 7-9
класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена),
затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

17.

Англійська мова. Навчальні програми з іноземних мов для
загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов 5-9 класи. Англійська мова.Німецька мова. Французька
мова. Іспанська мова. (затверджені Наказом Міністерства
освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

18.

Французька мова. Навчальні програми з іноземних мов для
загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов 5-9 класи. Англійська мова. Німецька мова. Французька
мова. Іспанська мова (затверджені Наказом Міністерства
освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

 

 

1, 2 та 3
класи, що навчається за науко-педагогічним проектом «Інтелект України», працює
за авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні
рекомендації для вчителя, підручники, посібники, зошити на друкованій основі,
педагогічні програмні засоби тощо), що реалізують навчально-виховні завдання
науково-педагогічного проекту “Інтелект України” відповідно до
вікових можливостей академічно здібних і обдарованих дітей та учнівської
молоді.

 

ОПИС
ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ

ВНУТРІШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

Система
внутрішнього забезпечення якості освіти Закладу реалізується відповідно до вимог Закону України «Про освіту.

Внутрішня система
забезпечення якості в закладі включає:


стратегію та
процедури забезпечення якості освіти;

–  систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності (Положення про академічну доброчесність Товариства з обмеженою
відповідальністю НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія – дитячий садок «Умка Гранд»,
наказ директора від 24.05.1918,          №
47-а);

–  оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів
освіти;

–  оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання
педагогічної  діяльності педагогічних
працівників;

–  оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання
управлінської діяльності керівних працівників Закладу;

–  забезпечення наявності інформаційних систем для
ефективного управління Закладом;

–  створення в Закладі інклюзивного освітнього середовища,
універсального дизайну та розумного пристосування;

–  інші
процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами Закладу.

Освітня
програма закладу має передбачати досягнення учнями результатів навчання
(компетентностей), визначених Державним стандартом. Освітня програма закладу
сформована на основі Типової освітньої програми і не потребує окремого
затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює
педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх
компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням
закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий
складник для осіб з особливими освітніми потребами. Освітня програма
закладу  та перелік освітніх компонентів,
що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті
закладу освіти. На основі освітньої програми закладу освіти заклад складає та
затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію
освітнього процесу.

 

Освітня програма
вводиться в дію з 2020/2021 навчального року.

Директор Товариства
з обмеженою відповідальністю

НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія – ДС

 «Умка Гранд»
В.В. Курінна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Освітньої програми

Товариства з обмеженою відповідальністю

НВК «ЗНЗ І ступеня – гімназія – дитячий садок  «Умка Гранд»

(для І і ІІ рівнів освіти Національної рамки
кваліфікації)

Навчальний план

Товариства з обмеженою відповідальністю

НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія – дитячий садок  «Умка Гранд»

 

Пояснювальна записка

 

І. Загальні засади

 

Мова
навчання – українська.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну
середню освіту» 2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День
знань (у форматі в межах класу.

Навчальні заняття організовуються за
семестровою системою.

Впродовж навчального року для учнів проводяться
канікули, тривалість яких протягом року не може бути меншою 30 календарних днів.

Навчальний план передбачає гнучку структуру
2020/2021 навчального року, а отже можливість змінювати терміни канікул і
завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Навчальний план зорієнтований на роботу Закладу за 5-денним навчальним
тижнем.

Поділ класів на групи при вивченні англійської мови здійснюється відповідно
до наказу  МОН України від 20.02.2002
№128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних начальних
закладів (ясел-садків) компенсуючого , класів спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх шкіл
усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у
загальноосвітніх навчальних закладах».

Навчальні екскурсії та
навчальна практика проводяться згідно додатку до листа МОН України від 06.02.08
№1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів
загальноосвітніх навчальних закладів».

 

 

ІІ. Початкова освіта

 

Навчальний
план для перших, других, третього класів  Закладу (додаток 1.1) розроблено відповідно до
Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, програми «Інтелект
України» (лист Державної служби якості освіти № 01-22/322 від 24.05.2018 р.
«Про результати аналізу освітньої програми на відповідність Державному стандарту
початкової освіти»,  Освітньої програми Товариства з обмеженою
відповідальністю НВК «ЗНЗ І ступеня – гімназія – дитячий садок  «Умка Гранд», затвердженої
наказом директора від __.08.2020 р. №_____.

Загальний
обсяг навчального навантаження учнів 1‒4 класів визначено відповідно до вимог
Державного стандарту початкової освіти (додаток 2 до Стандарту «Базовий
навчальний план початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з
українською мовою навчання»), за якими гранично допустиме тижневе навчальне
навантаження  становить: 1 клас —
20 год/тижд.; 2 клас — 22 год/тижд.; 3 клас — 23 год/тижд.; 4 клас — 23
год/тижд.

При визначенні гранично
допустимого навантаження учнів ураховано санітарно-гігієнічні норми та
нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011
№  462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого
навантаження учнів.

Навчальний
план Закладу  І ступеня (1 клас)  включає інваріантну складову, сформовану на
державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено індивідуальні та групові заняття (1 год).

Навчальний план для 1-х-3-х класів  за програмою «Інтелект України» (додаток 1.1)
передбачає здійснення інтеграції різних освітніх галузей. Мовно-літературна освітня галузь
(українська мова і  література)
реалізуються   через   навчальні
предмети   «Українська   мова»
(1–4  класи — 6 год/тижд.)
і   «Я   пізнаю
світ» (1–4  класи — 1 год/тижд.). Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої
галузі представлена  навчальним  предметом
«Іноземна  мова»  (1 клас — 2 год/тижд.; 2–4 класи —
3 год/тижд.). Мета і завдання математичної
освітньої галузі
реалізуються через навчальні предмети «Математика» (1–2  класи
— 3 год/тижд, 3 клас – 4 год/тижд.) і «Я пізнаю світ»  (1 клас — 1 год/тижд.; 2‒4 класи —
1,5 год/тижд.). Мета і завдання природничої
освітньої галузі
реалізуються
через  навчальний  предмет
«Я пізнаю світ» (1-3 класи —  8
год/тижд. Мета і завдання мистецької
освітньої галузі
реалізуються через навчальні предмети «Мистецтво» (1–3
класи — 1 год/тижд.);  інформатичної  —
завдяки  вивченню  предмета
«Інформатика»  (3 клас —
1  год/тижд.);  фізкультурної  —
через  навчальні  предмети
«Фізична  культура»  (1–3 класи — 2 год/тижд.

Орієнтовний розподіл
годин між освітніми галузями в межах інтегрованого навчального предмета «Я
пізнаю світ»:

1,3 класи: мовно-літературна
освітня галузь — 1 год/тижд.; громодянська та історична, природнича,
технологічна, соціальна і  здоров’язбережувальна галузі — разом
4 год/тижд.; математична освітня галузь — 1 год/тижд.; мистецька
освітня галузь — 1 год/тижд.;
фізкультурна освітня  галузь — 1 год/тижд.;

2 клас: мовно-літературна
освітня галузь — 1 год/тижд.; природнича, технологічна, соціальна
і  здоров’язбережувальна, громадянська та історична освітні галузі —
разом 5 год/тижд.; математична освітня галузь — 1 год/тижд.;
мистецька освітня галузь — 1 год/тижд.; фізкультурна
освітня  галузь — 1 год/тижд.

Включення до
навчального предмета «Я пізнаю світ» однієї години фізкультурної галузі
забезпечує належний рівень рухової активності учнів та дає можливість
інтегровано реалізувати здоров’язбережувальну мету освіти, завдяки
систематичному виконанню різноманітних вправ для психологічного розвантаження,
зняття перевтоми, а також для профілактики найпоширеніших відхилень у здоров’ї
молодших учнів — порушення зору, постави тощо.

У зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект
України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української
освіти в європейський і світовий освітній простір варіативна складова
навчального плану використовується на підсилення іншомовної складової, тобто на вивчення предмету «Англійська
мова» (1 год/тижд.) в 1 класі; та 1 год/тижд у 4 класі; 1 год/тижд у 2
та 3 класах на вивчення предмету «Я пізнаю світ» .

Години, передбачені для фізичної культури (предмети «Я пізнаю світ»
(1 год/тижд.) та   «Фізична
культура»
(2 год/тижд.),  не  враховуються
під  час  визначення гранично  допустимого
навчального  навантаження  учнів,
але  обов’язково  фінансуються.

При визначенні гранично
допустимого навантаження учнів 1 класу (проект Інтелект України) ураховано санітарно-гігієнічні норми та нормативну
тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, 2 класі – 40 хвилин, 3 клас – 40
хв.

Навчальний план Закладу І ступеня (4 клас) (додаток
1.2) розроблений відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», на основі  Типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від
20.04.2018 № 407 (таблиця 1), Освітньої програми Товариства з обмеженою відповідальністю НВК «ЗНЗ І
ступеня – гімназія – дитячий садок  «Умка
Гранд», затвердженої наказом директора від __.08.2020 р. №_____.

При визначенні гранично
допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та
нормативну тривалість уроків у 4 класі – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня
2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової
загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні
гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний
план школи  І ступеня (4 класи) (додаток 1.2)  включає інваріантну складову, сформовану на
державному рівні та варіативну складову.

Освітня галузь
“Мови і літератури” з урахуванням вікових особливостей учнів у
навчальних планах реалізується через окремі предмети “Українська мова
(мова і читання)”, «Англійська мова». У другому та третьому класах при
вивченні «Англійської мови» передбачено поділ класу на дві підгрупи.

Освітні галузі “Математика”,
“Природознавство” реалізуються через однойменні окремі предмети,
відповідно, – “Математика”, “Природознавство”. Громадянська й історична, cоціальна,
здоров’язбережувальна освітні галузі реалізується
предметом “Я у світі”. Освітня галузь “Здоров’я і фізична
культура” реалізується окремими предметами “Основи здоров’я” та
“Фізична культура”. Освітня галузь “Технології”
реалізується через окремі предмети “Трудове навчання” та
“Інформатика”. Освітня галузь “Мистецтво” реалізується
через вивчення предмету «Образотворче мистецтво».

У 4 класі (за рішенням педагогічної ради № 1
від 27.08.2020 р.) «Математика» викладається за
програмою «Росток».

У 4 класі варіативна складова
передбачає додаткові години на вивчення предмета інваріантної складової  «Математика» – 1 год/тиж.

Розподіл годин на вивчення тем навчальної програми предмету
«Англійська мова» здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у
календарному плані, який погоджується директором Закладу. Учитель зазначає
проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета.

Для недопущення перевантаження учнів
враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних,
спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради № 1 від 27.08.2020 р. при
оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних
предметів (музика, фізична культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через
запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для
задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх навчальних досягнень,
розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань Закладу. Тому
формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється
не лише в межах предметів “Фізична культура” та “Основи
здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та
варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична
культура» учитель формує самостійно з варіативних модулів відповідно до
статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази
Закладу.

Освітня галузь “Мистецтво”
реалізується через вивчення предмету «Образотворче мистецтво».

 

ІІІ. Базова освіта

Навчальний план Закладу ІІ ступеня (5 – 9 класи)
(додаток 1.3) розроблений відповідно постанови Кабінету Міністрів України від
23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та
повної загальної середньої освіти» на основі Типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 10), затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, Освітньої програми Товариства з обмеженою
відповідальністю НВК «ЗНЗ І ступеня – гімназія – дитячий садок  «Умка Гранд»,
затвердженої наказом директора від 27.08.2020 р. № ____.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого
рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за
роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.
Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового
навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють
інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх
закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм
власності, та варіативну складову.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів
закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х
класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік,
для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5
годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Розподіл годин на вивчення тем навчальної програми предметів «Українська
мова» та «Математика» здійснюється вчителями самостійно. Розподіл годин
фіксується у календарному плані, який погоджується директором Закладу. Учитель
зазначає проведені уроки в частині класного журналу, відведеного для предмета.

Для недопущення перевантаження учнів, які здобувають базову освіту,
враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних,
спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради №1 від 27.08.2020 р. при оцінюванні учнів дозволяється
враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична
культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.

У межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі
вивчається курс «Вступ до історії» (35 год), у 6-му — інтегрований
курс «Всесвітня історія. Історія України» (70 год), у 7 класі – «Всесвітня
історія» (35 год) та «Історія України» (35 год), у 8 класі «Всесвітня історія»
(35 год) та «Історія України» (52 год), у 9 класі «Всесвітня історія» (35 год)
та «Історія України» (52 год).

Для підвищення результативності навчання з
історії пропонуємо синхронізувати вивчення історії України та всесвітньої
історії в тих класах, де всесвітня історія та історія України вивчаються
паралельно (7). Рекомендовану послідовність вивчення історії України та
всесвітньої історії за розділами наведено у програмах. Проте вчитель може
організувати вивчення учнями програмного матеріалу зазначених курсів як
послідовно, так і паралельно. Методичні структури Закладу не уповноважені
регламентувати розподіл учителем навчальних годин у межах тем.

Освітня галуз «Природознавство» у 7, 8, 9 класах
доповнюється навчальними предметами «Фізика» (2 год/тижд. у 7, 8 класах, 3
год/тижд у 9 класі), «Хімія» (1,5 год/тижд у 7 класі, 2 год/тижд у 8,9 класах).

Освітня галузь «Математика» у 7-9 класах
представлена предметами «Алгебра» (2 год/тижд), «Геометрія» (2 год/тижд).

У 9 класі освітня галузь «Суспільствознавство»
реалізується через вивчення предметів «Історія України» (1.5 год/тижд),
«Всесвітня історія» (1 год/тижд), «Основи правознавства» (1 год/тижд).

Освітня галузь “Мистецтво”
реалізується через вивчення предмету «Образотворче мистецтво».

Збереження здоров’я дітей належить до
головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та
безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична
культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх
предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична
культура» вчитель формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових
особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази закладу,
регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть
реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика,
фітнес тощо.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона містить
інваріантну (обов’язкову) та варіативну складову. До інваріантної частини
належать: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст яких
реалізовується упродовж кожного уроку. Практично кожен вид спорту може бути
представлений у вигляді варіативного модуля. Учитель фізичної культури може
розробляти свої варіативні модулі до цієї програми. Програми варіативних
модулів мають пройти експертизу, отримати гриф Міністерства освіти і науки
України та бути оприлюдненими для загального користування.

Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує
самостійно із модулів, запропонованих навчальною програмою. У 5–6 класах учні
мають опанувати 4–6 варіативних модулів, у 7–8 класах – 3–5, у 9 класі – 3–4
модулі. На опанування обраних модулів відводиться приблизно однакова кількість
годин, але не менше ніж 18. Однак не виключається можливість мотивованого
збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Години, передбачені для фізичної культури, не
враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження
учнів, але обов’язково фінансуються.

Варіативна складова передбачає додаткові години на збільшення
кількості годин на вивчення предмету «Українська мова» інваріантної складової
(5 клас – 0,5 год., 6 клас – 0,5 год., 7 клас – 0, 5 год, 8 клас – 0,5 год) та
предметів «Математика» (5 клас – 1 год., 6 клас – 1 год.), «Алгебра» (7 клас –
1 год, 8 клас – 1 год, 9 клас – 1 год ), «Геометрія» (7 клас – 1 год; 8 клас –
1 год), «Англійська мова» (6 клас – 1год/тиж, 7 клас – 0,5 гож/тиж, 8 клас – 1
год/тиж, 9 клас – 1 год/тиж). Також варіативна складова передбачає додаткові
години на індивідуальні та групові заняття: 5 клас –  1 год/тиж., 6 клас – 1год/тиж.

Додаток 1.1

НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

на 2020/2021 навчальний рік

(за програмою «Інтелект
України»)

1, 2, 3 класи

 Назва

освітньої  галузі

Назва навчального предмета

Кількість  годин  на
тиждень

1

клас

2

клас

 

3

клас

Мовно-літературна

(українська мова)

Українська мова

6

6

6

Математична

Математика

3

3

4

Мовно-літературна

(література)

Я пізнаю світ

8

8+1

8+1

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’я-збережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна

Мистецька

Іншомовна освіта

Іноземна мова (англійська)

2+1

3

3

Інформатична

1

Мистецька

Мистецтво

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

2

Варіативний складник

 

Я пізнаю світ

1

1

Англійська мова

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

22

23

Загальна кількість
навчальних годин (без урахування поділу на групи)

23

25

26

Додаток 1.2

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

на 2020/2021 навчальний рік

4 клас

 

 Освітні
галузі

Предмети

4

Разом

Мови і літератури (мовний і
літературний компоненти)

Українська мова

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

2+1

2+1

Математика

Математика

4+1

4+1

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

21+3

21+3

Додаткові години на
вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення
консультацій та групових занять

Математика

1

1

Англійська мова

1

1

Гранично допустиме
тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і
варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу
класів на групи)

26

26

Розподілення годин з предмету «Українська
мова»: 4 год/тиж – І семестр; 3 год/тиж – ІІ семестр, з предмету – «Літературне
читання»: 3 год/тиж – І семестр; 4 год/тиж – ІІ семестр.

Додаток 1.3

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

на 2020/2021 навчальний рік

5-9 класи

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови
і літератури
Українська
мова

3,5+0,5

3,5+0,5

2,5+0,5

2+0,5

2

Українська
література

2

2

2

2

2

Англійська
мова

3

2+1

2+0,5

2+1

2+1

Друга
іноземна мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна
література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство Історія
України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня
історія

1

1

1

1

Основи
правознавства

1

Мистецтво Мистецтво

1

1

1

0,5

0,5

Математика Математика

4+1

4+1

Алгебра

2+1

2+1

2+1

Геометрія

2+0,5

2+1

2

Природознавство Природознавство

2

Біологія

2

2

2

2

Географія

2

2

2

1,5

Фізика

2

2

3

Хімія

1,5

2

2

Технології Трудове
навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я
і фізична культура
Основи
здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична
культура

3

3

3

3

3

Разом

26,5+3

27,5+3

29+3

29,5+3

30,5+3

Варіативна складова

2,5

3,5

3

3,5

2

Індивідуальні та
групові заняття

1

1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової:

 

 

 

 

 

Англійська мова

1

0,5

1

1

Українська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

Математика

1

1

Алгебра

1

1

1

Геометрія

1

1

Гранично
допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього
(без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3